top of page

منابع

به اطلاعاتی که برای شما مهم است دسترسی پیدا کنید.

Where to go for care in North York

اطلاعات COVID-19

منابع کلیدی برای شرکای بهداشتی تورنتو در شمال یورک.

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

برای کمک به شما و بیماران خود از طریق همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

برای کمک به شما و بیماران خود از طریق همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

اعضای انجمن

برای راهنمایی شما در مورد بیماری همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

bottom of page