green.png

مراقبت های بهداشتی
منابع ارائه دهنده

Line separator

منابع برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در شمال یورک ،
برای راهنمایی شما و بیمارانتان از طریق بیماری همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

حمایت از مراقبت های همگانی

اهداف مراقبت

بهداشت روان و حمایت از اعتیاد