top of page
green.png

مراقبت های بهداشتی
منابع ارائه دهنده

منابع برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در شمال یورک ،
برای راهنمایی شما و بیمارانتان از طریق بیماری همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

COVID-19 RESOURCES

Health Care Provider & Patient Education

bottom of page