ارزیابی خودآموزی ارسالی

شرکای بهداشتی تورنتو در یورک شمالی (که به طور غیررسمی در خودارزیابی به عنوان مرکز شمالی یورک نامیده می شود) ارزیابی خودآموزی را به وزارت بهداشت ارائه می دهند


این پست با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط Google Translate ترجمه شده است. برای اطلاعات بیشتر سلب مسئولیت ما را بخوانید.