top of page

بازدید از سایت NYTHP با وزارت بهداشت و سایر سازمان های استانی

تیم بهداشتی تورنتو شمال یورک بازدید از سایت ما را با نمایندگان وزارت بهداشت و سایر سازمان های استانی انجام داد.

ارائه بازدید از سایت ما را مشاهده کنید.


این پست با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط Google Translate ترجمه شده است. برای اطلاعات بیشتر سلب مسئولیت ما را بخوانید.
bottom of page