top of page

بازدید از سایت NYTHP با وزارت بهداشت و سایر سازمان های استانی

تیم بهداشتی تورنتو شمال یورک بازدید از سایت ما را با نمایندگان وزارت بهداشت و سایر سازمان های استانی انجام داد.

bottom of page