top of page

Compassionate Communities - ارائه ویژه ای از شرکای بهداشتی تورنتو در شمال یورک


در این ارائه شما راه هایی را پیدا خواهید کرد که یک جامعه دلسوز می تواند با استفاده از نقاط قوت اعضای جامعه در اطراف افراد با نیازهای مراقبت تسکینی ، به ویژه در مواقع بحرانی ، قرار گیرد.ضبط را تماشا کنید.


Bình luận


bottom of page