تعیین ما به عنوان یک تیم بهداشتی انتاریو

تیم بهداشتی تورنتو در شمال یورک رسماً به عنوان یکی از اولین تیم های بهداشتی استان انتاریو تعیین می شود.

انتشار خبر ما را مشاهده کنید.

این پست با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط Google Translate ترجمه شده است. برای اطلاعات بیشتر سلب مسئولیت ما را بخوانید.