top of page

تعیین ما به عنوان یک تیم بهداشتی انتاریو

تیم بهداشتی تورنتو در شمال یورک رسماً به عنوان یکی از اولین تیم های بهداشتی استان انتاریو تعیین می شود.

انتشار خبر ما را مشاهده کنید.

این پست با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط Google Translate ترجمه شده است. برای اطلاعات بیشتر سلب مسئولیت ما را بخوانید.bottom of page