تأثیر جمعی در عمل

Read the latest issue of the Ontario Hospital Associations Health System News where our North York Toronto Health Partner team members demonstrate our ‘Collective Impact in Action’. We reflect on how as a newly formed partnership we prioritized the needs of at-risk populations. Read the article here: https://www.oha.com/news/collective-impact-in-action

این پست با استفاده از نرم افزار طراحی شده توسط Google Translate ترجمه شده است. برای اطلاعات بیشتر سلب مسئولیت ما را بخوانید.